HOW TO ATTACH ASTAR (LINING) IN TOPI

rashida_13's picture
HOW TO ATTACH ASTAR (LINING) IN TOPI
https://smbhunar.blogspot.in/2017/10/how-to-attach-astarcloth-inside-topi.html?m=1
-  Aa Video ma apne astar kevite lagavsu ae josu.... 
 - Ghani vaar pasina si topi ni koran (border) kharab thai jai chhe....Navi topi bhi old laage chhe.... Astar si topi ni koran kharab nathi thati jaldi....  
 - Agar mohti size ni thai jai toh bhi astar lagava si adjust thai jai chhe.... Aam hoi toh double kari ne bhi lagavi sakye chhe.....
 -  Rozi no zariyo bani sake chhe....  Je behno topi karta hoi order si toh sathe astar lagavi ne aape toh extra charge kari sake chhe.....

- Bija Mumineen Saathe Zaroor Share karjo koinu rozgar thai sake che..
Shukran  SMB HUNAR